در باره نیم نگاه ... A bout us

در باره نیم نگاه … A bout us

 5,780 بازدید

آرش رضایی ـ مدیر سایت نیم نگاه

این باورکه درحیطه ی پدیده های انسانی ، اجتماعی و سیاسی حقیقت مطلقی وجود ندارد بلکه نقطه نظرات متفاوت وجود دارد نه صرفا یک اعتقاد پسامدرنیستی و معنایی برگرفته از نسبیت گرایی محض که اصل اثبات شده در تفکر بشر مبتنی بر انباشت تجربه های مکرر آدمی در سیر تاریخی است. پرواضح است دردنیای زمینی تنفس کردن و ماورایی فکر کردن شرایط مساعد ذهنی و عینی برای مطلق انگاری و تقدیس خشونت را میسر می گرداند.

از ویژگی های جریان فکری و سیاسی دنیای مدرن تأملی ژرف در مفهوم اصالت بشری است. چنین رویکردی زائیده و برخاسته از تحولات عمیق در دوران روشنگری ست.

اعتقاد بهآزادی آدمیو باور بهحقوق بشرمحصول تأملات پیگیر، خستگی ناپذیر و اندیشه ورزی انسان در طی تاریخ بوده و این دو معنا در حقیقت بنیادهای اساسی گفتمان دموکراتیک در دنیای معاصر است. در پارادایم تفکر اندیشمندان و متفکران علوم سیاسی در دنیای مدرن و عصر تحولات دموکراتیک ، پاسداشت ”فردیت” و احترام به ” حقوق ذاتی و آزادی های اساسی انسان ” از الزامات و ضرورت زیست مدنی و اجتماعی متصور شده است. پس به درستی ذهن دموکراتیک معتقد است که توتالیتاریسم و تمامیت خواهی تحت هر شرایطی به بردگی فکر و خرد آدمی منجر می گردد و مطلق انگاری نافی ذهن دموکراتیک و حقوق بنیادین بشر است.

هربرت مارکوزه و آنجلا دیویس

عقلانیت انتقادی” به مثابه روش تفکر صحیح و منطقی امر و معنایی پذیرفته شده در نگرش و دیدگاه دموکراتیک در جهان کنونی است که مبانی انگیزه های اصولی و منطقی انتقاد از رفتار خشونت آمیز و تقدیس ترور و ستیزه جویی را پی ریزی کرده است.

رفتار خشونت آمیز و ذهن فاشیستی که به اعتقاد و باورمندی مبتنی بر “مطلق انگاری” و ”خود برتربینی” حماقت آمیز منجر می گردد در طی تاریخ و به خصوص در اوایل قرن بیستم به بعد در قالب سکت سیاسی و عقاید فرقه گرایانه بارها و متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی و فرهنگی در جوامع گوناگون رواج یافت. بهره گیری از خشونت افسار گسیخته ، ترور و باورمندی به شعارجنگ مسلحانه به مثابه تاکتیک و هم استراتژی ، اوج تفکر خشونت طلبانه برای کسب قدرت به هر شکل ممکن بود ـ بی آنکه پیامدها و تاثیر مخرب و ویرانگر آن بر کنشگران خشونت و جامعه انسانی که هدف خشونت و ترور سازمان یافته و کور قرار دارد مورد تحلیل و واکاوی همه جانبه و ژرف قرار گیرد بی شک موضوع و سوژه ای تأمل انگیز برای بحث و بررسی است. بر این مبنا رهبران مجاهدین خلق با بکارگیری روش ها و شیوه های تروریستی و خشونت آمیز به راهی گام گذاشتند که سرانجام به تباهی ، انحطاط تفکر و خرد و محو ارزش های دموکراتیک منجر شد. بررسی تاریخی و پژوهش عالمانه و علمی با اتکاء به مدارک تاریخی ، مستندات و قرائن عینی این واقعیت تلخ ، گزنده و آشکار را روشن می کند.

بی شبهه ، رویکرد “معطوف به قدرت” بدون در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشری و عدم تمایل به بکارگیری شیوه ها و روش دموکراتیک بی احترامی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهانت به مقام و منزلت حقیقی انسان است. پس ما جمعی از کادرهای تشکیلاتی و اعضای جدا شده مجاهدین بر این باور هستیم که مجاهدین خلق در استمرار حیات سیاسی ـ تشیکلاتی و توسل به خشونت و ترور مبدل به یک فرقه ی تمام عیار شده است که ساختار و مناسبات فرقه ای از ویژگی های مشخص و بارز آن است و بیانگر گروه سازمان یافته با دو ویژگی دگماتیک و استاتیک است که نسبت به هر گونه تحول و دگردیسی در مسیر تکامل و هماهنگی با تحولات و رویدادهای دنیای مدرن بشدت مقاومت می کند.

در واقع نگرش انتقادی به روند و پروسه ای که مجاهدین خلق از ابتدای تکوین و تأسیس تا به حال طی کرده است نه به دلیل موجودیت و باورهای ایدئولوژیک و سیاسی این گروه و یا خشنودی و کوشش برای نابودی ارزش های دموکراتیک و انسانی ، که به علت شیوه بهره گیری گسترده ، سیستماتیک ، اغواگرانه و فریبکارانه رهبری و سران مجاهدین خلق از مفاهیم آرمانگرایانه ، ارزش های دموکراتیک در راستای بازدارندگی ” تفکر خلاق و اراده ی آزاد ” و تحمیق و بردگی خرد ، ذهن و جسم آدمی است.

شیفتگی جنون آمیز مجاهدین خلق به اقدامات خشونت آمیز و تروریستی

بنابر این ما معتقدیم برای اثبات مشروعیت عمل سیاسی مسالمت آمیز و نافی تحرکات تروریستی و ضرورت و لزوم پرهیز از روند فزاینده ی خشونت و ترور سازمان یافته از سوی مجاهدین نیاز به فضای گفتگو و دیالوگ سازنده بین کادرهای تشکیلاتی و اعضای با سابقه جدا شده مجاهدین ، اندیشمندان ، متفکران ، روزنامه نگاران محققین و پژوهشگران علوم سیاسی ، اساتید دانشگاهی و حتی شهروندان عادی منتقد و معترض خط مشی خشونت طلبانه مجاهدین با سران و عناصر گروه (فرقه) مجاهدین احساس می گردد. هر چند شاید در ابتدای امر این معنا همچون یک رویا و یا خیال پردازی تعبیر گردد اما عمیقاً بر این باوریم که در حیطه و عرصه پدیده های سیاسی ـ اجتماعی و روابط انسانی امر محال وجود ندارد. می توان و باید با گفتگو و نقد سازنده و حتی گزنده و بی پروا البته با رعایت ادب و نزاکت در نوشتار و گفتار چنین امکان و ایده انسانی و اخلاقی را فراهم نمود. چرا که مشخص و روشن است سالها درگیری و ستیز خشونت بار بی آنکه طریق عملی ارائه شود در عمل و کلام راه به جایی نبرده است جز آن که بذر نفرت و کین را کاشته ـ سخنان بسیار گفته شده ـ اما چشم انداز امیدبخشی را به تصویر نکشیده است.

ما بر این اعتقاد هستیم که شیوه ی تفکر و برداشت ما از گفتگوی سازنده و اما به شکلی صریح انتقادی و بی پروا یک برداشت انضمامی نسبت به دیسکورس خشونت و سازماندهی خشونت و همچنین ارائه راه حل های عملی ، آن سوی خیال پردازی و اندیشه های مجرد و انتزاعی است. هنر ما سودای پدید آوردن زمینه و فضایی ست که در آن آزادی و انتخاب آدمی فراتر از انگاره های مطلق انگارانه و تقدیس خشونت، مورد پذیرش و احترام قرار گیرد تا نیروهای سرکوبنده و بازدارنده شرایط رشد و پرورش امر انسانی و اخلاقی “دیالوگ سازنده” و امکان آزادی آدمی را نابود و متلاشی نسازد. به بیان دیگر می خواهیم به مجاهدین خلق و رهبران آن بگوییم که انسان موجودی تک ساحتی تلقی نگردد و منحصراً باورهای ایدئولوژیک ، قدرت طلبانه و ستیزه جویانه در عصر تحولات دموکراتیک ، زمام مقدرات انسان و جامعه انسانی را به دست نگیرد و شیفتگی و باورمندی به حقوق بشر و ارزش ذاتی آزادی آدمی به سخره گرفته نشود.

دکتر یروند آبراهامیان

پس کوشش و تلاش ما این خواهد بود که سایت نیم نگاه در برگیرنده نقطه نظرات انتقادی و دیدگاه همه انسانها و شهروندان بی هیچ تنگنای آزار دهنده ای باشد که به آزادی بیان ، ابراز نظر و شیوه های انسانی و دموکراتیک در تبادل آراء و افکار باوردارند.

ضمنا میبایست تاکید کنیم نگرش و دیدگاه صریح ، گزنده و انتقادی ما کادرهای تشکیلاتی جدا شده نسبت به کیش شخصیت مسعود رجوی (رهبر عقیدتی) ، ساختار فرقه ای و خط مشی خشونت آمیز و تروریستی مجاهدین در واقع بیانگر حقایق و واقعیت هایی است که تک تک ما در مناسبات تشکیلاتی و فرقه ای و آن چه که از آن به یوتوپیا یا جامعه آرمانی مجاهدین در قرارگاه اشرف و سایر مقرهای فرقه در حاکمیت رژیم فاشیستی و مستبد صدام نامیده شده است ، با آن مواجه شده ایم.

پس اگر در بررسی و واکاوی هزارتوی مناسبات تشکیلاتی و ساختار فرقه ای مجاهدین ناگزیر شده ایم به بیان واقعیت های تلخ و دردناک بپردازیم این امر نبایستی به معنای نفی گفتگوی آزاد و سازنده در مسیر سرزنش و انکار خشونت و مذمت ترور سازمان یافته تلقی گردد.

لینک های مرتبط :

مجاهدین خلق ، کابوس یک استراتژی ـ قسمت اول

ناکامی منطق جنگ مسلحانه ، فاجعه ای برای آزادی ـ بخش اول

نسبت مطلق انگاری و خشونت طلبی مجاهدین

جریان شناسی سازمان مجاهدین خلق ایران ، با رویکرد فرقه شناسی سازمانی : فرقه رجوی ـ بخش هیجدهم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *