وضعیت نابسامان تشکیلات، باز هم مریم عضدانلو را به آلبانی کشاند

وضعیت نابسامان تشکیلات، باز هم مریم عضدانلو را به آلبانی کشاند فرید Thursday, October 25, 2018 دیروز در اخبار داشتیم که : “مریم رجوی حدود یک هفته است که در هتل ناشنال تیرانا با تعداد زیادی از همراهان مستقر شده و دیدارهایی داشته است که این موضوع عدم رضایت مقامات امنیتی آلبانی را به دنبال … ادامه خواندن وضعیت نابسامان تشکیلات، باز هم مریم عضدانلو را به آلبانی کشاند