جعلیات “کانون شورشی”

جعلیات “کانون شورشی” داوود باقروند ارشد (عضو سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت ـ ساکن اروپا) با بن بست کامل عمل تروریستی بدنبال شکست کامل آن و جمع شدن تمامی عناصر دست اندکار، توسط رژیم افسانه های مربوط به عملیاتهای داخل کشور تشکیلات فرقه رجوی بعد از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۵بسیار شنیده شد. این … ادامه خواندن جعلیات “کانون شورشی”