چند می گیری شورش کنی؟

مزدا پارسی اول می ۲۰۱۸ واژه ی “شورش” در لغت نامه دهخدا با معانی آشوب، ازدحام، غوغا، هیجان و دیگر مفاهیمی از این دست، آمده است. در عرف رایج نیز هنگامیکه واژه شورش شنیده می شود انتظار میرود که بحث بر سر اقدام عملی و خشونت آمیز گروهی از افراد در مقابله با پدیده ای … ادامه خواندن چند می گیری شورش کنی؟