اعتراضات ایران، تغییر رژیم و مجاهدین خلق

آن و مسعود خدابنده، لوبلاگ، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۸ وقتی اعتراضات در ایران در اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز گردید، اغلب کشورها پایشان را از این قضیه بیرون کشیدند. به هرحال، این کشورها روابط دیپلماتیک و تجاری با دولت ایران برقرار کرده اند. حتی برخی ناظران بانفوذ آمریکایی احتیاط را توصیه نمودند. برای نمونه، وزیر … ادامه خواندن اعتراضات ایران، تغییر رژیم و مجاهدین خلق