موقعیت کنونی فرقه رجوی “سازمان مجاهدین خلق ایران”ـ معضل اصلی و انتخاب مسئول اول

حمیرا محمدنژاد (عضو جدا شده از فرقه مجاهدین، ساکن آلمان) توضیح سایت نیم نگاه : مقاله با جرح و تعدیل در معرض دید مخاطبان گرامی سایت قرار می گیرد بعد از انتخاب نوری المالکی در دور دوم به نخست وزیری عراق، رجوی غافلگیر شد چون به روی کار آمدن ایاد علاوی حساب کرده بود و … ادامه خواندن موقعیت کنونی فرقه رجوی “سازمان مجاهدین خلق ایران”ـ معضل اصلی و انتخاب مسئول اول