مجاهدین خلق ، کابوس یک استراتژی ـ قسمت اول

مجاهدین خلق ، کابوس یک استراتژی ـ قسمت اول آرش رضایی ـ مدیر سایت نیم نگاه بازنویسی نهایی متن ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵  ” وصول بدین مقصد یعنی آرامش حقیقی در جامعه وقتی میسر است که میل ها، نیازمندیها و روح تکامل انسان از امیال و منافع شخصی تبعیت نکند و در حوزه ی اقدامات … ادامه خواندن مجاهدین خلق ، کابوس یک استراتژی ـ قسمت اول