۱۱ سپتامبر ، شادی تروریست ها در قرارگاه فرقه مجاهدین در عراق ـ قسمت سوم

فاجعه بزرگ روزگار معاصر ما که آدمی را بیش از هر چیز رنج می دهد و براستی از آن رنج میبریم اسارت ذهنی و روانی انسانها در یک سیستم توتالیتر و شیوه بهره گیری از آنها به سود ترور و کشتارهمنوعان خویش است. اندیشه بسته و فرقه ای دارودسته رجوی آبستن اعمال و رفتار خشونت … ادامه خواندن ۱۱ سپتامبر ، شادی تروریست ها در قرارگاه فرقه مجاهدین در عراق ـ قسمت سوم