920 بازدید
اثبات درستی صورت مسئله و سپس ارائه راه حل های آن!

اثبات درستی صورت مسئله و سپس ارائه راه حل های آن!

فریدون اورموی

اثبات درستی صورت مسئله و سپس ارائه راه حل های آن!

۱۳۹۳/۸/۱۱

ارسال به سایت نیم نگاه

جنجال سازی بر سر مائده ی آسمانی که توسط  اسید پاشان هنوز ناشناخته بر باند رجوی نازل شده بود، ابعاد وسیع تری بخود گرفته  وبرای عقب نماندن از آن ومجیز گویی های نان وآب دار برای مریم رجوی هرکس به فراخور حال خود ، قلمی یا میکروفونی را بدست گرفته وشروع به حل وتحلیل مسئله ای کرده که هنوز درست بودن صورت مسئله به ثبوت نرسیده است!

این بار به حسین پهلوان نیز میدان داده شده که آنچه دل تنگش خواسته بگوید و در حین آن ، اعتبار خود را در دستگاه رهبری مافیای رجوی استحکامی دوچندان بخشد!

حسین پهلوان درمقاله اش که  تیتر ” جنگ شیمیائی رژیم با زنان بی دفاع و بی سلاح ایران ” برآن نهاده شده ، چنین مینویسد:

“استفاده از ابزار های مختلف سرکوب از دشنه و دار و شکنجه تا سنگسار و تیر باران و تجاوزات جنسی بر جوانان برای “حداسلامی” و نجات خلافت ولی سفیانی و دار و دسته جنایت کار باندهای مرتجع و مجتهدین جرم و جنایت، که این روزها مثل آنروزهای زمان شاه و زمان حسین (ع) در مقابل یزید خفقان گرفته بودند، در طول ۳۴ سال همواره استفاده شده و جان میلیونها تن از نونهالان این مرز و بوم را گرفته و چندین برابر بیشتر را آواره وطن در سراسر جهان نمود “.

مقاله ی حسین پهلوان ازهمان پاراگراف های اول وبا اعلام گرفته شدن جان ” میلیون ها”! نفر ، اعتبار خود راازدست داده و صبر ایوب میخواهد که بقیه ی این ترهات را بخوانی و به نقدش بکشی که گویا چاره ای جز این نیست!

ما چیزی بنام تجاوزات جنسی به جوانان که به ادعای حسین پهلوان برای “حد اسلامی”  انجام میگیرد نشنیده ایم وایشان میبایست فاکت های خود را دراین مورد ارائه میدادند!

دراین مورد فقط میتوان از این سینه چاکان مسعود رجوی بوالهوس پرسید که شما که قول برقراری حکومت دموکراتیک اسلامی را بما داده اید وبرای عوامفریبی هم که شده پسوند ” اسلامی” را همواره باخود حمل میکنید، دربرخورد با جرایمی که شمه ای ازآن را بازگو کردید، ازچه منابعی درجهت تنبیه ومجازات مجرم استفاده خواهید کرد؟ ازهمان روش هایی که در مناسبات داخلی خود استفاده میکردید؟ اینکه معمولا خشن تر از روش های معمول درایران است!

درایران کسی را بعنوان عدم تمکین نمیکشند اما شما چهره هایی مانند مینو فتحعلی را بعلت عدم تمکین به روابطی که میبایست با رجوی برقرار کند واین روابط درعالم مسلمانی مشروع نیست ، سربه نیست کردید!

اندیشمندان و پژوهشگران علوم سیاسی معتقدند ، ماهیت تروریستی فرقه رجوی خدشه ناپذیر است

اندیشمندان و پژوهشگران علوم سیاسی معتقدند ، ماهیت تروریستی فرقه رجوی خدشه ناپذیر است

درادامه چنین آمده است:

” … عناصر و عمله ارتجاع با چنین کارهای مافوق تصور انسانی که دست هرچه داعشی را از پشت بسته است از طرفی همبستگی جهانی را با مقاومت مشروع برانداز و ساختار شکن مردم ایران مستحکمتر میکند. واز طرف دیگر سیاست های حیله گرانه ملای بنفش پوش فری روحانی “اعتدال جو” را نقش بر آب میکند “.

اگر کارهای رژیم همبستگی جهانی را با مقاومت مشروع برانداز و ساختار شکن مردم ایران مستحکمتر میکند. این چه ضرری بشما دارد؟ مگر نمیخواهید اینگونه شود که ازنظر شما شده است؟

اگر روحانی هم افشا شده چه بهتر! پس غمتان چیست وگریه وماتم تان چه سببی دارد وچه احتیاجی به توضیح این مسائل که بنفع شماست و واضحاتی ازطرف شما محسوب میگردد، میبنید؟

هیچ منطقی دراعلام مسائل فوق وجود ندارد الا اینکه صورتی درزیر داشته باشد آنچه که دربالاستی!

یعنی شما این سخنان را برای دلگرمی دوستان اسیر خود در لیبرتی عراق برزبان میآورید که کمی بیشتر تحمل این اسارت را داشته باشند وبدانند که ” پایان سحر سیه سفید است”! و  تنها باید کمی برای درآغوش گرفتن عنقریب فرشته ی وصال صبرکنند وبه فکر فرار و ب رزبان آوردن اسرار مگوی نباشند. همین!

درادامه ی نوشته ای که بیشتر برای خالی نبودن عریضه واعلام ارادت به رهبری باند رجوی قلمی شده، میخوانیم:

” برای روشنفکرانی که خطوط تبلیغاتی رژیم را در رسانه های داخلی و جبهه مماشات مانیتور میکنند نباید چندان شگفت انگیز باشد که رژیم همواره اخبار هولناک را در رسانه ها با جنایتی بس هولناکتر میپوشاند. جنگ شیمیائی با زنان بیدفاع اصفهان در موازات همگون سازی خطوط ارتجاعی باصطلاح حجاب اجباری یا بعبارت دیگر داعشی کردن ایران پیش میبرد. وقتی اسید پاشی در اصفهان با مقاومت مردم و محکومیت جهانی مواجه شد این رژیم برای کمرنگ کردن آن ریحانه جباری که یکی از همین اسید پاشهای آینده حکومتی را بسزای اعمال خود رسانده بود بدار آویخت تا به قول رژیم کسی به “ساحت  جانیان وزارت اطلاعات” چپ نگاه نکند و هم پوششی خبری باشد برای حملات شیمیائی در شهرهای ایران “.

اولا هنوز ثابت نشده که عاملین وآمرین اسید پاشی چه کسانی بوده اند و نظر به محدود بودن این اقدام سخیفانه دراصفهان، نام آنرا نمیشود جنگ شیمیایی گذاشت!

ثانیا حکم اعدام ریحانه  جباری از سال ها قبل صادر شده بود- که این نوشته قصد بررسی صحت وسقم قضیه ودرست یانادرست بودن حکم صادره را باتوجه به ضیق اطلاعات موجود درصلاحیت خود نمیبنم –  ونمیدانم که مقتول پرونده ی مورد بحث چرا قرار بوده که درآینده تبدیل به اسید پاش شود وقاتل او که ازکجا فهمیده بود که مقتول به اسید پاشی روی خواهد آورد وبنابراین اورا کشته است؟؟

اعدام ریحانه جباری چه کمکی برای حل بحران اسید پاشی میکرد واصلا چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟ واقعا هم ندارد واین شما هستید که چرند میبافید وبازهم عقده ی تلنبار شده ی خود را از ” مماشات” گرانی که نتوانستند ویا نخواستند شما رابراریکه ی قدرت بنشانند، خالی میکنید!

Masud Ferghe Matn

نوشته چنین ادامه مییابد

” … محکوم کردن این رژیم بطور سنتی توسط دولتهای غربی که سالهاست ادامه دارد با همنشینی های اشرافی در کنار میز مذاکرات و گرفتن عکسهای یادگاری همآهنگی ندارد. محکومیت باید همراه با مجازاتهای مادی باشد تا رژیم هرگز بخاطر عواقب آن جرات دست زدن به چنین جنایاتی  نداشته باشد. مردم ایران این نشست و بر خاستهای “متمدنانه” و ذلیلانه را بر نمی تابند و آنرا بیشتر نیاز تبلیغااتی انتخاباتی خود این گروه ۵+۱ و منافع خود آنها میدانند تا کمک به جنبش آزادیخواهی و دموکراسی در ایران. محکوم کردنهای توخالی مشوقی برای جنبش آزادیخواهی زنان نخواهد بود فقط یاس و دلسردی را برای نیروی تغییر و ساختار شکن ببار میآورد “.

یعنی اینکه ای جهانیان! بدانید وآگاه باشید که نفع شما در مذاکره باحکومت ایران نیست که دراینصورت ازطرف فرقه ی رجوی متهم به ” مماشات” خواهید شد که این اتهام عواقب سختی برای شما خواهد داشت؟؟!! وبنابراین بهتر است به توصیه های مجاهدین خلق؟! گوش داده ورستگار شوید!

 علت تهدید قدرت های بزرگ با این بی بضاعتی پایگاه مردمی تان چیست، برنویسنده ی این سطور روشن نیست وفقط اینرا میدانم که تهدید ها وقتی موثر است که پشتوانه ای داشته باشد که دراین خصوص ندارد!

تهدیدات ” اصحاب مماشات” – که میتواند شامل کل جهان باشد!- با غلظت بیشتر ادامه یافته واین بار با صداقت ووضوح تمام به تمامی کشورها اولتیماتوم داده میشود ، بازبانی که کماکان گنگ وقلمی که الکن است:

” خلاصی از دست سلاحهای اتمی و شیمیائی و تروریسم رژیم که اکنون به وضوح نشان داد که از کاربرد آن ابائی ندارد، قطع مذاکرات اتمی و تخته کردن مراکز تروریسم رژیم در خارج از کشور به نام سفارت ها و کاردار است. برقرار کردن روابط دیپلماتیک با اپوزسیون دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران راه را برای برچیدن بساط ظلم و جنایت ملایان هموار میکند. در غیر اینصورت ادامه این روند “هم جنگ و هم ننگ را” در پیش رو خواهید داشت. امید واریم کاربرد سلاح شیمیائی علیه زنان از طرف رژیم پای روسیه را درمیانجیگری ایران و آمریکا مثل سوریه باز نکند تا سلاحهای شیمیائی این بار از ایران به سوریه برگردد و بجای آن زنان ایران وجه المصالحه قرار گیرند “.

بچه که بودیم میفهمیدیم که درپایان انشای خود که مثلا تعطیلات نوروزی خود را چگونه گذراندیم، دروغ هایی مانند رفتن به باغی درسرمای فروردین آذربایجان وشناکردن! کذائی دراستخر ناموجود ویا موجود یخ بسته درآن دروغ هایی سرهم بندی کرده نتیجه گیری هم از نوشته های درهم وبرهم خود ارائه نموده وبرای شیره مالیدن برسر معلم خود و گرفتن نمره مینوشتیم که ” ما دانش آموزان عزیز! ازاین انشاء نتیجه میگیریم که….”!

بدین ترتیب هم خودمان را بعنوان عزیز! که فقط درپیش پدر ومادرمان بودیم ، قالب میکردیم وهم ارزش ادبی ! واجتماعی بیشتری به این انشا نویسی “وجبی” خود میدادیم!

پایان نوشته ی حسین پهلوان شباهت عجیبی به انشاهای دوران نوجوانی ما دارد!

او هم ازاینکه ایران از سلاح های غیر متعارف استفاده میکند دروغ میگوید وهم باند رجوی را عزیز دردانه ی ملت معرفی کرده وخواستار آن میگردد که تمامی نمایندگی ها، دفاتر سیاسی و… ایران را دراختیار آنها بگذارند!

اگر جوان بودید ، لااقل میشد گفت که : “آرزو عیب است اما برجوانان عیب نیست” که متاسفانه این مثل هم شامل حال شما نمیشود!

سارا فلاندرز یکی از مدیران مرکز بین المللی عمل و فعال ضد جنگ در آمریکا :  مجاهدین خلق جنایات وحشتناک زیادی علیه مردم ایران و مردم عراق مرتکب شده است. ازجمله این جنایات بمبگذاری، ترور، انفجار، حمله به غیرنظامیان است

 سارا فلاندرز یکی از مدیران مرکز بین المللی عمل و فعال ضد جنگ در آمریکا : مجاهدین خلق جنایات وحشتناک زیادی علیه مردم ایران و مردم عراق مرتکب شده است. ازجمله این جنایات بمبگذاری، ترور، انفجار، حمله به غیرنظامیان است

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=11320

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

افشاگری های روزنامه نگاران غربی درباره نقض حقوق بشر در تشکیلات مجاهدین

افشاگری های روزنامه نگاران غربی درباره نقض حقوق بشر در تشکیلات مجاهدین

امروزه کافی است واژه MEK را در گوگل جستجو کنیم که به انبوهی از منابع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *