ناکامی منطق جنگ مسلحانه ، فاجعه ای برای آزادی ـ بخش اول

آرش رضایی ـ عضو سابق مجاهدین خلق Wednesday, April 03, 2013 “وصول بدین مقصد یعنی آرامش حقیقی در جامعه وقتی میسر است که میل ها نیازمندیها وروح تکامل انسان از امیال و منافع شخصی تبعیت نکند و در حوزه ی اقدامات ویرانگر و خشونت آمیز ناشی از انگیزه پیروزی و تسلط بر حاکمیت به معنای … ادامه خواندن ناکامی منطق جنگ مسلحانه ، فاجعه ای برای آزادی ـ بخش اول